درباره پلیم

ما جمعی از علاقه مندان به حوزه بازی و سرگرمی هستیم که هدفمان دسترسی آزادانه ایرانیان به همه بازی ها و خدمات مالی است که بدلیل تحریم ها از آن محروم هستیم.